Framebuffer

Ausgabe um 90° drehen:

#als Kernelparameter:
 fbcon=rotate:1
#oder 
echo 1 > /sys/class/graphics/fbcon/rotate

Ausgabe um 180° drehen:

#als Kernelparameter:
 fbcon=rotate:2
#oder 
echo 2 > /sys/class/graphics/fbcon/rotate

Cursor blinken lassen:

#als Kernelparameter
vt.global_cursor_default=1
#oder
echo 1 > /sys/class/graphics/fbcon/cursor_blink

Screenshot der Konsole in eine Datei erstellen:

apt-get install fbcat
fbgrab /tmp/shot.png
 
 
/www/htdocs/w00d1d2b/wiki/JS_data/pages/linux/framebuffer.txt · Zuletzt geändert: 2015/01/16 10:46 von richard